گزارشی از صعود به باخاجاخ همپا گرامیداشت استاد صادقی بزرگ:   حرکت از تکاب 7/15با چهار دستگاه سواری ودو دستگاه مینی بوس .زادگاه استاد ،روستای بی نظیروزیباواردیبهشتی همپا.صرف صبحانه ساعت 8/30-حرکت تیم 9بخانم ها32نفراقایان 22نفرازمسیردره سرسبز چشت روستا.باهمدلی ناگفتنی ونانوشتنی .این روز بسیار پربرکتی بودحضور برادر وفرزند نازنین استاد.حضور هنرمندان وسروران انجمن خوشنویسان ،وگروههای مختلف کوهنوردی.واولین بار آموزش ترمز دربرف باشیب بالا وصعود فرود فنی از صخره برای بانوان و...بسیارمبارک بود 12قله وفاتحه خوانی به روح مطهر حضرت ایشان وحضور درداش گوزه وقمیش دره سی باصرف ناهار وکارفنی صخره همراه بود.16/30برگشت از مسیررودخانه خروشان همپا وبازدید از خانه پدری استاد حسن ختام برنامه بود.اعضای تیمساعت 17/30به سمت تکاب برگشتند.هیات کوهنوردی تکاب ضمن حضور بسیار صمیمانه وگرانقدر دوستان خداراشاکر به اجرای چنین برنامه است وهماره درحسرت آن است که

ای کاش باحضور خود استاد در گدشته برنامه صعودی ترتیب می داد!

منبع : هیات کوهنوردی وصعودهای ورزشی تکابهمپا
برچسب ها : استاد ,همپا ,برنامه ,تکاب